Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
897 SANNEN - San nền 28 75 37.33%