Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
897 SANNEN - San nền 12 27 44.44%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%