Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
897 SANNEN - San nền 15 33 45.45%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 8 60 13.33%