Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%