Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 60 212 28.30%