Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 115 296 38.85%
602 KSUM 96 161 59.63%
606 CANDY - Chia kẹo 56 131 42.75%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
633 COUNT 26 96 27.08%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%