Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 122 419 29.12%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 133 343 38.78%
632 TRICOUNT 88 261 33.72%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 28 204 13.73%
606 CANDY - Chia kẹo 91 184 49.46%
602 KSUM 106 181 58.56%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 43 137 31.39%
633 COUNT 28 102 27.45%