Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 187 15.51%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
633 COUNT 32 122 26.23%
8 HY001 - Trung bình 155 591 26.23%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 313 23.00%
602 KSUM 114 198 57.58%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%