Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
602 KSUM 114 198 57.58%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
633 COUNT 32 122 26.23%