Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 125 323 38.70%
602 KSUM 100 170 58.82%
606 CANDY - Chia kẹo 58 133 43.61%
632 TRICOUNT 87 258 33.72%
633 COUNT 27 97 27.84%