Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 364 39.29%
602 KSUM 119 214 55.61%
606 CANDY - Chia kẹo 94 198 47.47%
617 SUB 39 153 25.49%
632 TRICOUNT 88 263 33.46%
633 COUNT 28 102 27.45%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 72 174 41.38%