Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 115 296 38.85%
602 KSUM 96 161 59.63%
606 CANDY - Chia kẹo 56 131 42.75%
617 SUB 13 73 17.81%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
633 COUNT 26 96 27.08%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%