Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
602 KSUM 114 198 57.58%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
633 COUNT 32 122 26.23%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
646 TGD 23 82 28.05%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
672 MDIST 18 27 66.67%