Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 133 343 38.78%
602 KSUM 106 181 58.56%
606 CANDY - Chia kẹo 91 184 49.46%
632 TRICOUNT 88 261 33.72%
633 COUNT 28 102 27.45%
636 MAXDIFF 55 77 71.43%
646 TGD 19 66 28.79%
663 RBPOINT2 31 88 35.23%
672 MDIST 12 15 80.00%