Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
602 KSUM 116 200 58.00%
606 CANDY - Chia kẹo 74 166 44.58%
633 COUNT 32 122 26.23%