Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 370 38.65%
602 KSUM 117 201 58.21%
606 CANDY - Chia kẹo 76 169 44.97%
632 TRICOUNT 64 232 27.59%
633 COUNT 38 132 28.79%