Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
602 KSUM 110 189 58.20%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
632 TRICOUNT 59 210 28.10%
633 COUNT 32 122 26.23%