Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 63 272 23.16%