Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 90 317 28.39%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 34 96 35.42%