Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%