Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 64 274 23.36%