Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 143 537 26.63%
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%