Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 155 591 26.23%
11 HY004 - Điểm tâm 53 172 30.81%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 313 23.00%