Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 63 272 23.16%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 136 13.24%
15 HY008 - Dãy ước 51 115 44.35%