Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 76 281 27.05%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 84 15.48%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%