Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 105 360 29.17%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 40 111 36.04%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 17 95 17.89%
15 HY008 - Dãy ước 25 34 73.53%