Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 120 483 24.84%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 129 345 37.39%