Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 161 608 26.48%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 370 38.65%