Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 104 355 29.30%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 125 323 38.70%