Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 155 591 26.23%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%