Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 122 421 28.98%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 133 343 38.78%