Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 143 537 26.63%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%