Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 162 508 31.89%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 364 39.29%