Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 115 296 38.85%