Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
633 COUNT 32 122 26.23%
606 CANDY - Chia kẹo 70 160 43.75%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
602 KSUM 113 197 57.36%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 139 366 37.98%
8 HY001 - Trung bình 143 536 26.68%