Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 187 15.51%
633 COUNT 32 122 26.23%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
606 CANDY - Chia kẹo 74 166 44.58%
602 KSUM 116 200 58.00%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 313 23.00%
8 HY001 - Trung bình 155 592 26.18%