Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 31 213 14.55%
633 COUNT 28 102 27.45%
632 TRICOUNT 88 263 33.46%
606 CANDY - Chia kẹo 94 198 47.47%
602 KSUM 119 214 55.61%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 364 39.29%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 58 178 32.58%
8 HY001 - Trung bình 161 505 31.88%