Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 179 15.08%
633 COUNT 26 96 27.08%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
606 CANDY - Chia kẹo 58 133 43.61%
602 KSUM 98 163 60.12%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 119 305 39.02%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 34 96 35.42%
8 HY001 - Trung bình 90 317 28.39%