Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 208 692 30.06%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 63 272 23.16%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 96 218 44.04%
632 TRICOUNT 59 210 28.10%
602 KSUM 110 189 58.20%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 150 46.00%
633 COUNT 32 122 26.23%
617 SUB 22 108 20.37%
897 SANNEN - San nền 21 57 36.84%