Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
379 NUMTRANS - Ghép số 139 227 61.23%