Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 171 563 30.37%
243 DANCE - Khiêu vũ 149 397 37.53%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 93 359 25.91%
600 HEIGHT 79 344 22.97%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 174 301 57.81%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 56 274 20.44%
379 NUMTRANS - Ghép số 139 227 61.23%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 142 12.68%
248 PHU - Đoạn phủ 62 136 45.59%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 47 109 43.12%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 49 109 44.95%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 43 91 47.25%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
646 TGD 23 82 28.05%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%