Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 142 12.68%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%
10018 SPIDERCANDY 5 22 22.73%