Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 91 64.84%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 81 354 22.88%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 174 571 30.47%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 185 334 55.39%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 132 211 62.56%