Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 38 77 49.35%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
646 TGD 23 82 28.05%
632 TRICOUNT 64 232 27.59%
241 XEPGACH - Xếp gạch 37 91 40.66%