Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%