Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%