Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 14 35.71%