Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 8 24 33.33%