Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 15 / 35 1456 (-3)
K28 Beginner Contest 05 19 / 37 1459 (-33)
K28 Beginner Contest 04 6 / 35 1492 (+79)
K28 Beginner Contest 03 18 / 33 1413 (-20)
K28 Beginner Contest 02 26 / 38 1433 (-49)
K28 Beginner Contest 01 19 / 40 1482 (-18)
Điểm ban đầu 1500