#86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho biết ngày, tháng, năm của một năm dương lịch. Hãy tìm ngày hôm qua và ngày mai của ngày đó.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên d, m, y là ngày, tháng, năm hợp lệ của một năm dương lịch.

Kết quả:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên d, m, y là ngày, tháng, năm của ngày mai;
  • Dòng thứ hai chứa ba số nguyên d, m, y là ngày, tháng, năm của ngày hôm qua.

Ví dụ:

Dữ liệu:

30 10 2022

Kết quả:

1 11 2022
29 10 2022