Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
FUTPAST01.in FUTPAST01.out
FUTPAST02.in FUTPAST02.out
FUTPAST03.in FUTPAST03.out
FUTPAST04.in FUTPAST04.out
FUTPAST05.in FUTPAST05.out
FUTPAST06.in FUTPAST06.out
FUTPAST07.in FUTPAST07.out
FUTPAST08.in FUTPAST08.out
FUTPAST09.in FUTPAST09.out
FUTPAST10.in FUTPAST10.out
FUTPAST11.in FUTPAST11.out
FUTPAST12.in FUTPAST12.out
FUTPAST13.in FUTPAST13.out
FUTPAST14.in FUTPAST14.out
FUTPAST15.in FUTPAST15.out
FUTPAST16.in FUTPAST16.out
FUTPAST17.in FUTPAST17.out
FUTPAST18.in FUTPAST18.out
FUTPAST19.in FUTPAST19.out
FUTPAST20.in FUTPAST20.out
FUTPAST21.in FUTPAST21.out
FUTPAST22.in FUTPAST22.out
FUTPAST23.in FUTPAST23.out
FUTPAST24.in FUTPAST24.out
FUTPAST25.in FUTPAST25.out
FUTPAST26.in FUTPAST26.out
FUTPAST27.in FUTPAST27.out
FUTPAST28.in FUTPAST28.out
FUTPAST29.in FUTPAST29.out
FUTPAST30.in FUTPAST30.out
FUTPAST31.in FUTPAST31.out
FUTPAST32.in FUTPAST32.out
FUTPAST33.in FUTPAST33.out
FUTPAST34.in FUTPAST34.out
FUTPAST35.in FUTPAST35.out
FUTPAST36.in FUTPAST36.out
FUTPAST37.in FUTPAST37.out
FUTPAST38.in FUTPAST38.out
FUTPAST39.in FUTPAST39.out
FUTPAST40.in FUTPAST40.out
FUTPAST41.in FUTPAST41.out
FUTPAST42.in FUTPAST42.out
FUTPAST43.in FUTPAST43.out
FUTPAST44.in FUTPAST44.out
FUTPAST45.in FUTPAST45.out
FUTPAST46.in FUTPAST46.out
FUTPAST47.in FUTPAST47.out
FUTPAST48.in FUTPAST48.out
FUTPAST49.in FUTPAST49.out
FUTPAST50.in FUTPAST50.out
FUTPAST51.in FUTPAST51.out
FUTPAST52.in FUTPAST52.out
FUTPAST53.in FUTPAST53.out
FUTPAST54.in FUTPAST54.out
FUTPAST55.in FUTPAST55.out
FUTPAST56.in FUTPAST56.out
FUTPAST57.in FUTPAST57.out
FUTPAST58.in FUTPAST58.out
FUTPAST59.in FUTPAST59.out
FUTPAST60.in FUTPAST60.out
FUTPAST61.in FUTPAST61.out
FUTPAST62.in FUTPAST62.out
FUTPAST63.in FUTPAST63.out
FUTPAST64.in FUTPAST64.out
FUTPAST65.in FUTPAST65.out
FUTPAST66.in FUTPAST66.out
FUTPAST67.in FUTPAST67.out
FUTPAST68.in FUTPAST68.out
FUTPAST69.in FUTPAST69.out
FUTPAST70.in FUTPAST70.out
FUTPAST71.in FUTPAST71.out
FUTPAST72.in FUTPAST72.out
FUTPAST73.in FUTPAST73.out
FUTPAST74.in FUTPAST74.out
FUTPAST75.in FUTPAST75.out
FUTPAST76.in FUTPAST76.out
FUTPAST77.in FUTPAST77.out
FUTPAST78.in FUTPAST78.out
FUTPAST79.in FUTPAST79.out
FUTPAST80.in FUTPAST80.out
FUTPAST81.in FUTPAST81.out
FUTPAST82.in FUTPAST82.out
FUTPAST83.in FUTPAST83.out
FUTPAST84.in FUTPAST84.out
FUTPAST85.in FUTPAST85.out
FUTPAST86.in FUTPAST86.out
FUTPAST87.in FUTPAST87.out
FUTPAST88.in FUTPAST88.out
FUTPAST89.in FUTPAST89.out
FUTPAST90.in FUTPAST90.out
FUTPAST91.in FUTPAST91.out
FUTPAST92.in FUTPAST92.out
FUTPAST93.in FUTPAST93.out
FUTPAST94.in FUTPAST94.out
FUTPAST95.in FUTPAST95.out
FUTPAST96.in FUTPAST96.out
FUTPAST97.in FUTPAST97.out
FUTPAST98.in FUTPAST98.out
FUTPAST99.in FUTPAST99.out
FUTPAST100.in FUTPAST100.out
FUTPAST101.in FUTPAST101.out
FUTPAST102.in FUTPAST102.out
FUTPAST103.in FUTPAST103.out
FUTPAST104.in FUTPAST104.out
FUTPAST105.in FUTPAST105.out
FUTPAST106.in FUTPAST106.out
FUTPAST107.in FUTPAST107.out
FUTPAST108.in FUTPAST108.out
FUTPAST109.in FUTPAST109.out
FUTPAST110.in FUTPAST110.out
FUTPAST111.in FUTPAST111.out
FUTPAST112.in FUTPAST112.out
FUTPAST113.in FUTPAST113.out
FUTPAST114.in FUTPAST114.out
FUTPAST115.in FUTPAST115.out
FUTPAST116.in FUTPAST116.out
FUTPAST117.in FUTPAST117.out
FUTPAST118.in FUTPAST118.out
FUTPAST119.in FUTPAST119.out
FUTPAST120.in FUTPAST120.out
FUTPAST121.in FUTPAST121.out
FUTPAST122.in FUTPAST122.out
FUTPAST123.in FUTPAST123.out
FUTPAST124.in FUTPAST124.out
FUTPAST125.in FUTPAST125.out
FUTPAST126.in FUTPAST126.out
FUTPAST127.in FUTPAST127.out
FUTPAST128.in FUTPAST128.out
FUTPAST129.in FUTPAST129.out
FUTPAST130.in FUTPAST130.out
FUTPAST131.in FUTPAST131.out
FUTPAST132.in FUTPAST132.out
FUTPAST133.in FUTPAST133.out
FUTPAST134.in FUTPAST134.out
FUTPAST135.in FUTPAST135.out
FUTPAST136.in FUTPAST136.out
FUTPAST137.in FUTPAST137.out
FUTPAST138.in FUTPAST138.out
FUTPAST139.in FUTPAST139.out
FUTPAST140.in FUTPAST140.out
FUTPAST141.in FUTPAST141.out
FUTPAST142.in FUTPAST142.out
FUTPAST143.in FUTPAST143.out
FUTPAST144.in FUTPAST144.out
FUTPAST145.in FUTPAST145.out
FUTPAST146.in FUTPAST146.out
FUTPAST147.in FUTPAST147.out
FUTPAST148.in FUTPAST148.out
FUTPAST149.in FUTPAST149.out
FUTPAST150.in FUTPAST150.out
FUTPAST151.in FUTPAST151.out
FUTPAST152.in FUTPAST152.out
FUTPAST153.in FUTPAST153.out
FUTPAST154.in FUTPAST154.out
FUTPAST155.in FUTPAST155.out
FUTPAST156.in FUTPAST156.out
FUTPAST157.in FUTPAST157.out
FUTPAST158.in FUTPAST158.out
FUTPAST159.in FUTPAST159.out
FUTPAST160.in FUTPAST160.out
FUTPAST161.in FUTPAST161.out
FUTPAST162.in FUTPAST162.out
FUTPAST163.in FUTPAST163.out
FUTPAST164.in FUTPAST164.out
FUTPAST165.in FUTPAST165.out
FUTPAST166.in FUTPAST166.out
FUTPAST167.in FUTPAST167.out
FUTPAST168.in FUTPAST168.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 52 K
FUTPAST01.in 10 B
FUTPAST01.out 22 B
FUTPAST02.in 11 B
FUTPAST02.out 21 B
FUTPAST03.in 10 B
FUTPAST03.out 21 B
FUTPAST04.in 11 B
FUTPAST04.out 21 B
FUTPAST05.in 10 B
FUTPAST05.out 21 B
FUTPAST06.in 11 B
FUTPAST06.out 21 B
FUTPAST07.in 10 B
FUTPAST07.out 21 B
FUTPAST08.in 11 B
FUTPAST08.out 21 B
FUTPAST09.in 10 B
FUTPAST09.out 21 B
FUTPAST10.in 11 B
FUTPAST10.out 21 B
FUTPAST100.in 11 B
FUTPAST100.out 21 B
FUTPAST101.in 10 B
FUTPAST101.out 21 B
FUTPAST102.in 11 B
FUTPAST102.out 21 B
FUTPAST103.in 10 B
FUTPAST103.out 21 B
FUTPAST104.in 11 B
FUTPAST104.out 21 B
FUTPAST105.in 10 B
FUTPAST105.out 21 B
FUTPAST106.in 11 B
FUTPAST106.out 21 B
FUTPAST107.in 10 B
FUTPAST107.out 21 B
FUTPAST108.in 11 B
FUTPAST108.out 21 B
FUTPAST109.in 10 B
FUTPAST109.out 21 B
FUTPAST11.in 10 B
FUTPAST11.out 21 B
FUTPAST110.in 11 B
FUTPAST110.out 21 B
FUTPAST111.in 10 B
FUTPAST111.out 21 B
FUTPAST112.in 11 B
FUTPAST112.out 21 B
FUTPAST113.in 10 B
FUTPAST113.out 21 B
FUTPAST114.in 11 B
FUTPAST114.out 22 B
FUTPAST115.in 11 B
FUTPAST115.out 22 B
FUTPAST116.in 12 B
FUTPAST116.out 23 B
FUTPAST117.in 11 B
FUTPAST117.out 23 B
FUTPAST118.in 12 B
FUTPAST118.out 23 B
FUTPAST119.in 11 B
FUTPAST119.out 23 B
FUTPAST12.in 11 B
FUTPAST12.out 21 B
FUTPAST120.in 12 B
FUTPAST120.out 22 B
FUTPAST121.in 10 B
FUTPAST121.out 22 B
FUTPAST122.in 11 B
FUTPAST122.out 21 B
FUTPAST123.in 10 B
FUTPAST123.out 21 B
FUTPAST124.in 11 B
FUTPAST124.out 21 B
FUTPAST125.in 10 B
FUTPAST125.out 21 B
FUTPAST126.in 11 B
FUTPAST126.out 21 B
FUTPAST127.in 10 B
FUTPAST127.out 21 B
FUTPAST128.in 11 B
FUTPAST128.out 21 B
FUTPAST129.in 10 B
FUTPAST129.out 21 B
FUTPAST13.in 10 B
FUTPAST13.out 21 B
FUTPAST130.in 11 B
FUTPAST130.out 21 B
FUTPAST131.in 10 B
FUTPAST131.out 21 B
FUTPAST132.in 11 B
FUTPAST132.out 21 B
FUTPAST133.in 10 B
FUTPAST133.out 21 B
FUTPAST134.in 11 B
FUTPAST134.out 21 B
FUTPAST135.in 10 B
FUTPAST135.out 21 B
FUTPAST136.in 11 B
FUTPAST136.out 21 B
FUTPAST137.in 10 B
FUTPAST137.out 21 B
FUTPAST138.in 11 B
FUTPAST138.out 22 B
FUTPAST139.in 11 B
FUTPAST139.out 22 B
FUTPAST14.in 11 B
FUTPAST14.out 21 B
FUTPAST140.in 12 B
FUTPAST140.out 23 B
FUTPAST141.in 11 B
FUTPAST141.out 23 B
FUTPAST142.in 12 B
FUTPAST142.out 23 B
FUTPAST143.in 11 B
FUTPAST143.out 23 B
FUTPAST144.in 12 B
FUTPAST144.out 22 B
FUTPAST145.in 10 B
FUTPAST145.out 22 B
FUTPAST146.in 11 B
FUTPAST146.out 21 B
FUTPAST147.in 10 B
FUTPAST147.out 21 B
FUTPAST148.in 11 B
FUTPAST148.out 21 B
FUTPAST149.in 10 B
FUTPAST149.out 21 B
FUTPAST15.in 10 B
FUTPAST15.out 21 B
FUTPAST150.in 11 B
FUTPAST150.out 21 B
FUTPAST151.in 10 B
FUTPAST151.out 21 B
FUTPAST152.in 11 B
FUTPAST152.out 21 B
FUTPAST153.in 10 B
FUTPAST153.out 21 B
FUTPAST154.in 11 B
FUTPAST154.out 21 B
FUTPAST155.in 10 B
FUTPAST155.out 21 B
FUTPAST156.in 11 B
FUTPAST156.out 21 B
FUTPAST157.in 10 B
FUTPAST157.out 21 B
FUTPAST158.in 11 B
FUTPAST158.out 21 B
FUTPAST159.in 10 B
FUTPAST159.out 21 B
FUTPAST16.in 11 B
FUTPAST16.out 21 B
FUTPAST160.in 11 B
FUTPAST160.out 21 B
FUTPAST161.in 10 B
FUTPAST161.out 21 B
FUTPAST162.in 11 B
FUTPAST162.out 22 B
FUTPAST163.in 11 B
FUTPAST163.out 22 B
FUTPAST164.in 12 B
FUTPAST164.out 23 B
FUTPAST165.in 11 B
FUTPAST165.out 23 B
FUTPAST166.in 12 B
FUTPAST166.out 23 B
FUTPAST167.in 11 B
FUTPAST167.out 23 B
FUTPAST168.in 12 B
FUTPAST168.out 22 B
FUTPAST17.in 10 B
FUTPAST17.out 21 B
FUTPAST18.in 11 B
FUTPAST18.out 22 B
FUTPAST19.in 11 B
FUTPAST19.out 22 B
FUTPAST20.in 12 B
FUTPAST20.out 23 B
FUTPAST21.in 11 B
FUTPAST21.out 23 B
FUTPAST22.in 12 B
FUTPAST22.out 23 B
FUTPAST23.in 11 B
FUTPAST23.out 23 B
FUTPAST24.in 12 B
FUTPAST24.out 22 B
FUTPAST25.in 10 B
FUTPAST25.out 22 B
FUTPAST26.in 11 B
FUTPAST26.out 21 B
FUTPAST27.in 10 B
FUTPAST27.out 21 B
FUTPAST28.in 11 B
FUTPAST28.out 21 B
FUTPAST29.in 10 B
FUTPAST29.out 21 B
FUTPAST30.in 11 B
FUTPAST30.out 21 B
FUTPAST31.in 10 B
FUTPAST31.out 21 B
FUTPAST32.in 11 B
FUTPAST32.out 21 B
FUTPAST33.in 10 B
FUTPAST33.out 21 B
FUTPAST34.in 11 B
FUTPAST34.out 21 B
FUTPAST35.in 10 B
FUTPAST35.out 21 B
FUTPAST36.in 11 B
FUTPAST36.out 21 B
FUTPAST37.in 10 B
FUTPAST37.out 21 B
FUTPAST38.in 11 B
FUTPAST38.out 21 B
FUTPAST39.in 10 B
FUTPAST39.out 21 B
FUTPAST40.in 11 B
FUTPAST40.out 21 B
FUTPAST41.in 10 B
FUTPAST41.out 21 B
FUTPAST42.in 11 B
FUTPAST42.out 22 B
FUTPAST43.in 11 B
FUTPAST43.out 22 B
FUTPAST44.in 12 B
FUTPAST44.out 23 B
FUTPAST45.in 11 B
FUTPAST45.out 23 B
FUTPAST46.in 12 B
FUTPAST46.out 23 B
FUTPAST47.in 11 B
FUTPAST47.out 23 B
FUTPAST48.in 12 B
FUTPAST48.out 22 B
FUTPAST49.in 10 B
FUTPAST49.out 22 B
FUTPAST50.in 11 B
FUTPAST50.out 21 B
FUTPAST51.in 10 B
FUTPAST51.out 21 B
FUTPAST52.in 11 B
FUTPAST52.out 21 B
FUTPAST53.in 10 B
FUTPAST53.out 21 B
FUTPAST54.in 11 B
FUTPAST54.out 21 B
FUTPAST55.in 10 B
FUTPAST55.out 21 B
FUTPAST56.in 11 B
FUTPAST56.out 21 B
FUTPAST57.in 10 B
FUTPAST57.out 21 B
FUTPAST58.in 11 B
FUTPAST58.out 21 B
FUTPAST59.in 10 B
FUTPAST59.out 21 B
FUTPAST60.in 11 B
FUTPAST60.out 21 B
FUTPAST61.in 10 B
FUTPAST61.out 21 B
FUTPAST62.in 11 B
FUTPAST62.out 21 B
FUTPAST63.in 10 B
FUTPAST63.out 21 B
FUTPAST64.in 11 B
FUTPAST64.out 21 B
FUTPAST65.in 10 B
FUTPAST65.out 21 B
FUTPAST66.in 11 B
FUTPAST66.out 22 B
FUTPAST67.in 11 B
FUTPAST67.out 22 B
FUTPAST68.in 12 B
FUTPAST68.out 23 B
FUTPAST69.in 11 B
FUTPAST69.out 23 B
FUTPAST70.in 12 B
FUTPAST70.out 23 B
FUTPAST71.in 11 B
FUTPAST71.out 23 B
FUTPAST72.in 12 B
FUTPAST72.out 22 B
FUTPAST73.in 10 B
FUTPAST73.out 22 B
FUTPAST74.in 11 B
FUTPAST74.out 21 B
FUTPAST75.in 10 B
FUTPAST75.out 21 B
FUTPAST76.in 11 B
FUTPAST76.out 21 B
FUTPAST77.in 10 B
FUTPAST77.out 21 B
FUTPAST78.in 11 B
FUTPAST78.out 21 B
FUTPAST79.in 10 B
FUTPAST79.out 21 B
FUTPAST80.in 11 B
FUTPAST80.out 21 B
FUTPAST81.in 10 B
FUTPAST81.out 21 B
FUTPAST82.in 11 B
FUTPAST82.out 21 B
FUTPAST83.in 10 B
FUTPAST83.out 21 B
FUTPAST84.in 11 B
FUTPAST84.out 21 B
FUTPAST85.in 10 B
FUTPAST85.out 21 B
FUTPAST86.in 11 B
FUTPAST86.out 21 B
FUTPAST87.in 10 B
FUTPAST87.out 21 B
FUTPAST88.in 11 B
FUTPAST88.out 21 B
FUTPAST89.in 10 B
FUTPAST89.out 21 B
FUTPAST90.in 11 B
FUTPAST90.out 22 B
FUTPAST91.in 11 B
FUTPAST91.out 22 B
FUTPAST92.in 12 B
FUTPAST92.out 23 B
FUTPAST93.in 11 B
FUTPAST93.out 23 B
FUTPAST94.in 12 B
FUTPAST94.out 23 B
FUTPAST95.in 11 B
FUTPAST95.out 23 B
FUTPAST96.in 12 B
FUTPAST96.out 22 B
FUTPAST97.in 10 B
FUTPAST97.out 22 B
FUTPAST98.in 11 B
FUTPAST98.out 21 B
FUTPAST99.in 10 B
FUTPAST99.out 21 B
checkFUTPAST.cpp 1 K
data.yml 1 K