Tên đăng nhập

Back05

Họ và tên

Tăng Xuân Bắc

Email

bactx.ti.2023@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-10 11:42:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500