#1227. MATRIX - Ma trận đơn vị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 1

Ma trận vuông 𝐼 kích thước 𝑘: 𝐼 = \{\delta_{𝑖𝑗}\}_{𝑘×𝑘} được gọi là ma trận đơn vị nếu:

{\delta _{ij}}=\left\{ \begin{array}{l} 1,\,nếu\ i = j\\ 0,\ nếu\ i \ne j \end{array} \right.

Cho một ma trận 𝐴 kích thước 𝑚×𝑛 gồm các số nhị phân, các hàng được đánh số từ 1 tới 𝑚 theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột được đánh số từ 1 tới 𝑛 theo thứ tự từ trái qua phải: 𝐴 = \{𝑎_{𝑖𝑗}\}_{𝑚×𝑛} .

Hãy tìm cách xóa đi một số hàng và một số cột của ma trận 𝐴 để ma trận còn lại là ma trận đơn vị với kích thước lớn nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương 𝑚, 𝑛 ≤ 20 ;
  • 𝑚 dòng tiếp theo, dòng thứ 𝑖 ghi 𝑛 chữ số nhị phân, số thứ 𝑗 𝑎_{𝑖𝑗},\ (𝑎_{𝑖𝑗} ∈ \{0,1\}) .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi kích thước ma trận đơn vị còn lại;
  • Dòng thứ hai ghi chỉ số của những hàng phải xóa;
  • Dòng thứ ba ghi chỉ số của những cột phải xóa.

Ví dụ

Dữ liệu vào:
5 6
1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1
Dữ liệu ra:
4
5
2 6