Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7153 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 37 ms 256 K Pascal / 3 K Trùm CUỐI 2020-05-12 18:49:38
#55992 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 58 ms 476 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-08 2:15:17
#55373 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 58 ms 404 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-05 2:08:26
#47682 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 60 ms 380 K C++ 14 / 2 K S0me0ne 2021-09-13 16:45:22
#109812 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 60 ms 384 K C++ 17 / 1 K Meow 2022-12-11 14:57:10
#9442 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 66 ms 384 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-08 10:54:43
#71684 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 93 ms 380 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-02-09 15:10:54
#109775 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 1344 ms 8620 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-11 9:51:29
#93381 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 1373 ms 8660 K C++ 17 / 3 K Tăng Xuân Bắc 2022-10-10 3:49:34
#109897 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 1868 ms 384 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-12 4:49:02
#110184 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 1888 ms 412 K C++ 17 / 2 K Akiet 2022-12-12 16:39:34
#110180 #1227. MATRIX - Ma trận đơn vị Accepted 100 2311 ms 464 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 15:40:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: