Tên đăng nhập

PThuy

Họ và tên

S0me0ne

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-12 0:21:06

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500