#1232. GCDLCM - Ước chung và Bội chung

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Ngày 1

Bờm rất yêu thích môn toán. Vừa rồi Bờm vừa được nghe bài giảng về ước số chung lớn nhất (viết tắt là gcd) và bội số chung nhỏ nhất (viết tắt là lcm). Ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a b , ký hiệu là gcd(a, b) , là số nguyên lớn nhất chia hết cả a b . Ví dụ, gcd(24, 18) = 6 . Còn bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a b , ký hiệu là lcm(a, b) , là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a lẫn b . Ví dụ, lcm(24, 18) = 72 .

Bờm nhận thấy rằng có thể có những cặp số có gcd như nhau và lcm như nhau. Bây giờ Bờm quan tâm đến bài toán sau: Cho hai số nguyên a b , trong số các cặp số có cùng lcmgcd như cặp (a, b) hãy tìm cặp có chênh lệch nhỏ nhất.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương a b cần tìm hai số nguyên x y\ (1 ≤ x ≤ y) sao cho gcd(a, b) = gcd(x, y), lcm(a, b) = lcm(x, y) , và hiệu y − x là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa hai số nguyên a b\ (1 ≤ a, b ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra hai số nguyên x y\ (1 ≤ x ≤ y) thỏa mãn: gcd(x, y) = gcd(a, b), lcm(x, y) = lcm(a, b) ,và hiệu y − x là nhỏ nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4
Dữ liệu ra:
3 4
Dữ liệu vào:
1 12
Dữ liệu ra:
3 4