Tên đăng nhập

Ak

Họ và tên

Akiet

Email

tuonganhkiet25@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-29 1:54:21

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500