#873. SUBDIV - Chia hết

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Vừa mới học xong kiến thức tính chất chia hết. Tuấn và Minh muốn cùng nhau kiểm tra các kiến thức vừa học. Tuấn viết một dãy số gồm n số nguyên không âm a_1,a_2,..,a_n sau đó đố Minh có bao nhiêu số trong dãy chia hết cho k . Vấn đề thật đơn giản, lần lượt thử kiểm tra từng số một với k . Sau khi đếm xong số lượng số chia hết cho k , Minh nhận thấy bài toán hơi nhàm chán liền nảy ra một ý, một bài toán vẫn có thể kiểm tra về kiến thức tính chia hết mà không tầm thường, đó là đếm số lượng dãy con liên tiếp có tổng chia hết cho k rồi đố Tuấn.

Yêu cầu: Cho n,k và dãy số nguyên không âm a_1,a_2, \ldots,a_n , hãy đếm số lượng dãy con liên tiếp có tổng chia hết cho k .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,k\ (n,k≤10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên không âm a_1,a_2,a_3,…,a_n .

Kết quả:

  • Gồm một số duy nhất là số lượng dãy con đếm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4 3
3 2 1 5

Kết quả:

4

Ràng buộc:

  • 20\% số test tương ứng với 20\% số điểm có n≤10^3,a_i≤10^6 ;
  • 40\% số test khác tương ứng 40\% số điểm có n≤10^5,a_i≤10^9 ;
  • 40\% số test còn lại tương ứng 40\% số điểm có n≤10^5,a_i≤10^50 .