#1057. TOUR - Hành trình du lịch

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

6 8
1 2 4
2 4 1
4 3 3
3 1 4
4 1 1
3 5 5
5 3 1
5 6 7

Dữ liệu ra:

2.00

Dữ liệu vào:

2 1
1 2 3

Dữ liệu ra:

NO TOUR