#1056. RSELECT - Chọn Robot

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
0 3 6 3 0
3 7 0 7 3
0 0 9 0 6
3 7 0 7 9
0 3 6 3 6
Dữ liệu ra:
16