#1003. CONSTRUCT - Xây dựng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 2000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅸ (BẮC GIANG 2019)

Trên đường phố sẽ được xây n tòa nhà nằm cạnh nhau, nhìn từ trái qua phải, độ cao dự kiến của chúng lần lượt là a_1, a_2,…., a_n . Ban đầu, độ cao h_i của các tòa nhà bằng 0 .

Giám đốc H là tổng phụ trách. Ở mỗi giai đoạn, giám đốc H chọn một đoạn [L, R] để làm việc. Trong giai đoạn này, độ cao các tòa nhà h_L, h_{L+1},…, h_R sẽ tăng lên 1 . Khi h_i = a_i với mọi 1 ≤ i ≤ n thì dự án sẽ dừng.

Kế hoạch xây dựng luôn thay đổi, có m sự kiện thuộc hai kiểu sau:

 • 1\ L\ R\ k\ (1 ≤ L ≤ R ≤ n,1 ≤ k ≤ 10^5) thay đổi a_x thành a_x + k với mọi L ≤ x ≤ R
 • 2\ L\ R\ (1 ≤ L ≤ R ≤ n) , giả sử a_1,a_2,…,a_{L−1},a_{R+1},a_{R+2},…,a_n=0 , hỏi xem cần tối thiểu bao nhiêu giai đoạn để dự án hoàn thành.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu ghi số test T\ (1≤T≤1000) . Ở mỗi test:
  • dòng đầu ghi hai số n m\ (1≤n,m≤10^5) là số tòa nhà và số sự kiện.
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên a_1,a_2,...,a_n\ (1≤a_i≤1^5)
  • Sau đó là m dòng, mỗi dòng ghi m sự kiện như mô tả ở trên.
 • Đảm bảo ∑n≤10^6 ∑m≤10^6

Dữ liệu ra:

 • Với mỗi truy vấn, in ra trên một dòng kết quả cần tìm

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
5 4
1 3 1 4 5
2 1 5
1 3 4 2
2 2 4
2 1 5
Dữ liệu ra:
7
6
6

Giới hạn:

 • Subtask \#1 : 30\% số test có ∑n <=1000, ∑m <=1000
 • Subtask \#2 : 30\% số test khác có ∑n <=1000, ∑m <=50000
 • Subtask \#3 : 40\% số test còn lại không có giới hạn gì thêm.