#1067. MAGIC - Magic

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅴ (BẮC GIANG 2015)

Ví dụ:

Dữ liệu vào
Dữ liệu ra
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra
4 4 
1 2 3 0
0 0 5 6
0 4 7 8
7 0 0 10
-1
1 2 3 0
0 0 5 6
0 0 7 8
7 0 0 10
88