Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 5 60.00%
1069 STRING - Ghép xâu 2 5 40.00%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
1106 BOARD - Bảng số 3 52 5.77%
1107 TRAVEL - Đếm tour 2 13 15.38%