#1068. GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅴ (BẮC GIANG 2015)

Ví dụ:

Dữ liệu vào Dữ liệu ra Dữ liệu vào Dữ liệu ra Dữ liệu vào Dữ liệu ra
1 2 2
1
2 3
4
1 2 10
2
2 2
1022
2 1 5060162
22 7
1997
0