#1065. TEAWORLD - Vương quốc trà sữa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ (NINH BÌNH 2017)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
12 5 4
0 10 0 1
1 5 0 2
1 4 0 2
0 0 0 2
10 0 0 1
3 -1 0 2
5 -1 0 2
10 10 0 15
0 -10 0 1
10 -10 0 1
-10 -10 0 1
10 10 0 1
0 10 0 240
10 0 0 200
10 -2 0 52
-10 0 0 100
1 1 0 2
0 0 0
Dữ liệu ra:
254

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 2 0
0 0 0 1
-1 0 0 5
2 0 0 100
1 0 0
Dữ liệu ra:
5